Dịch vụ An ninh mạng Cloud Security

Cloud Security hỗ trợ, bảo vệ hệ thống CNTT trước các nguy cơ tấn công mạng như tấn công khai thác, đánh cắp thông tin, tấn công từ chối dịch vụ

Volume Based DDoS Protection

Bảo vệ tấn công DDoS với dung lượng băng thông hoặc số gói tin lớn ngay trong hạ tầng ISP

Web DDoS Protection

Cung cấp hệ thống bảo vệ website trước các cuộc tấn công từ Botnet

Web Application Firewall

Tăng cường bảo mật, bảo vệ website trước các phương thức tấn công xâm nhập thông thường

 

language.info.PriceTable

Bảo vệ hệ thống của bạn với các giải pháp an toàn thông tin từ Viettel IDC
* common.language.PriceExcludeVAT

Standard

 

VNĐ/ Tháng

 • Khả năng phòng chống tối đa: 5000 req/s

 • Số website tối đa được bảo vệ: 3 website

VIP

 

VNĐ/ Tháng

 • Khả năng phòng chống tối đa: 10000 req/s

 • Số website tối đa được bảo vệ: 5 website

Xử lý ứng cứu

 

VNĐ/ Ngày

 • Khả năng phòng chống tối đa: 1000 req/s

 • Số website tối đa được bảo vệ: 1 website

Web Application Firewall

 

VNĐ/ Tháng

 • Khả năng phòng chống tối đa: 300 req/s

 • Số website tối đa được bảo vệ: 5 website

 • Bảo vệ trước các loại tấn công top 10 OWASP:

  SQL injection, Cross Site Script, Remote File Inclusion, XML External Entity ...

Thuê liên tục

 

Thuê ứng cứu

 
Liên hệ sử dụng dịch vụ ngay để nhận được ưu đãi lớn

language.common.FAQTitle

language.common.CollectionAllFAQOfIDC

{{manageFAQ.name}}